regulamin serwisu komputerowego

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad oraz warunków świadczenia usług komputerowych i naprawczych przez firmę Na Ratunek PC Adrian Nowak z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Chocimskiej 28 /5 (zwaną dalej Na Ratunek PC).
 2. Serwis komputerowy Na Ratunek PC Adrian Nowak wykonuje usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Klientami).
 3. Na Ratunek PC jest podmiotowo zwolniony z obowiązku naliczania podatku VAT, dlatego wszystkie podane kwoty są ostateczną ceną prezentowanych usług.
 4. Klient traktowany jest przez Na Ratunek PC jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.
 5. Rewers przyjęcia sprzętu do serwisu jest podstawowym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu. W ewentualności utraty potwierdzenia, odbiór towaru umożliwia okazanie dokumentu tożsamości.
 6. Na Ratunek PC zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Klientem.
 7. Na Ratunek PC nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika danych i / lub sprzętu komputerowego (np. uszkodzona struktura dysku, czynniki zewnętrzne mający wpływ na spójność danych).
 8. Za akcesoria pozostawione w sprzęcie komputerowym, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy Na Ratunek PC nie odpowiada.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za posiadane nielicencjonowane oprogramowanie oraz wszelkie dane przekazane łącznie ze sprzętem komputerowym wraz z dołączonymi nośnikami.
 10. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt komputerowy (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta.
 11. Na Ratunek PC zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usług naprawczych z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od serwisu Na Ratunek PC.
 12. Nienaprawiony sprzęt może posiadać objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do firmy Na Ratunek PC. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji, szczególnie w przypadku napraw układów BGA, gdzie płyty w trakcie naprawy muszą być poddawane bardzo wysokim temperaturom. Podobnie sprawa ma się z uszkodzeniami mechanicznymi obudów komputerowych – zwłaszcza elementów ruchomych typu zawiasy – gdzie demontaż obudowy może ukazać rozmiar uszkodzeń. Serwis komputerowy NaRatunekPC.pl nie odpowiada za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych zabiegów naprawczych.
 13. Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez Zamawiającego.
 14. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez Na Ratunek PC oraz w celach statystycznych i archiwalnych.
 15. Klient oświadcza, iż został poinformowany o fakcie, że administratorem danych osobowych jest Na Ratunek PC, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.
 16. W przypadku gdy oddany do serwisu sprzęt jest naruszony (np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji) Na Ratunek PC zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego) – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy.
 17. Na Ratunek PC informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania ww. czynności. Na Ratunek PC nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Zamawiający.
 18. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta
  o możliwości odbioru sprzętu, naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł. brutto dziennie, którą musi pokryć Zamawiający. Opłata jest naliczana również wskutek braku możliwości poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru, wynikającej z jego winy (np. podany zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.).
 19. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany z Na Ratunek PC w terminie 3 miesięcy od daty poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru sprzęt ulega utylizacji.
 20. Na Ratunek PC gwarantuje sprawne wykonanie usług wymienionych w potwierdzeniu wydania sprzętu z serwisu zgodnie z podanym okresem gwarancji (3 miesiące dla większości napraw i usług oraz 12 lub 24 miesiące w przypadku napraw komputerów z wymianą podzespołów na nowe) licząc od daty wykonania usługi.

Gwarancja

 1. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki,
  • uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Klienta, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania sprzętu, dokonywania przełączeń kabli pod napięciem,
  • uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych (zalanie, pożar, powódź itp.),
  • materiały eksploatacyjne (a także ich wymiana), kable podłączeniowe,
  • konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia,
  • instalacja i konfiguracja oprogramowania.
 2. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres wykonywanych usług naprawczych oraz elementy użyte do danej naprawy. Nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego na daną usługę lub element.
 3. W przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych, serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji reklamacji.
 4. Na Ratunek PC zastrzega sobie od 7 do 21 dni roboczych na realizację reklamacji. Czas realizacji reklamacji naliczany jest od dnia dostarczenia sprzętu do naszego serwisu, lub w przypadku wysyłki – w następnym dniu roboczym po jej nadaniu.
 5. Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.

 

Nasz adres:

Serwis Komputerowy NaRatunekPC.pl

ul. Chocimska 28
85-078 Bydgoszcz
serwis@naratunekpc.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek 9:00 – 17:00
środa 9:00 – 17:00
czwartek 9:00 – 17:00
piątek 9:00 – 17:00
sobota 10:00 – 14:00

Linia ratunkowa 24/7

+48 880 327 722

Naprawiamy komputery i laptopy innych marek niż
wymienione wyżej.

Jeśli posiadasz jakikolwiek sprzęt
elektroniczny wymagający naprawy i chcesz wiedzieć
czy podejmiemy się jego naprawy to zapraszamy do
kontaktu.